دانشگاه آزاد اسلامي
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
 
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردبیل
سامانه آموزش
 
 
  
 
 
شنبه 29 آذر 1393
سایت ثبت نام دانشجویان واحد ????
- دانشجویان علوم و تحقیقات اردبیل می توانند
فقط از طریق همین سایت اقدام به  انتخاب واحد
نمایند.
 - با توجه به ثبت نمرات توسط اساتید از نیمسال
تابستان
93-92 ، نمره دروس ثبت شده از
 قسمت ثبت اعتراض
 نمره قابل رویت میباشد.
- دانشجویانی که دارای شرایط تخفیف هستند از
تاریخ
 16 شهریور 93 لغایت 16 مهر 93 فرصت
دارند  مدارک مورد نیاز را به امور تخفیفات
(امور دانشجویی) تحویل نمایند. به مدارکی
که بعد از مدت مقرر ارائه گردد به هیچ وجه
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
          
 
 
               
              
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))