دانشگاه آزاد اسلامي
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
 
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردبیل
سامانه آموزش
 
 
  
 
 
سه شنبه 11 شهريور 1393
سایت ثبت نام دانشجویان واحد ????
 با توجه به ثبت نمرات توسط اساتید از نیمسال تابستان
93-92 ، نمره دروس ثبت شده از قسمت ثبت اعتراض
 نمره قابل رویت می باشد
               
               
              
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))