درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
ابراهیم فتائی



دانشیار

دکتری مدیریت محیط زیست

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده علوم پایه



پست الکترونیک : efataei@gmail.com

تلفن تماس : 04531745157
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
دکتری تخصصی مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ایران-تهران 1388
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ایران-تهران 1381
کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ایران-اردبیل 1374
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1394/6 ادامه دارد
مدیر گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1384/7 1393/10
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1389/5 1391/10
مسئول طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1382/11 1384/11
دبیر شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1380/5 1382/11
مسئول انتشارات علمی و کارشناسی تحقیقات برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1377/1 1380/5
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
مدیریت پسماندها و مواد زائد خطرناک دکتری تخصصی طبق سرفصل
توسعه پایدار و محیط زیست دکتری تخصصی طبق سرفصل
زبان تخصصی پیشرفته دکتری تخصصی طبق سرفصل
شناخت محیط زیست دکتری تخصصی شناخت منابع طبیعی و محیط زیست مولف: مدرس
آلودگی های محیط زیست دکتری تخصصی شیمی محیط زیست = آلودگی های محیط زیست
مکانیابی و طراحی مکان دفن پسماند کارشناسی ارشد ناپیوسته طبق سرفصل
بازیافت پسماند کارشناسی ارشد ناپیوسته طبق سرفصل
آلودگی های محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته طبق سرفصل
روش تحقیق کارشناسی ارشد ناپیوسته طبق سرفصل
مدیریت مواد زائد جامد کارشناسی پیوسته مقدمه ای بر مدیریت مواد زائد جامد مولف: مدرس
شناخت محیط زیست کارشناسی پیوسته مقدمه ای بر شناخت محیط زیست مولف: مدرس
آلودگی هوا کارشناسی پیوسته طبق سرفصل
ارزیابی محیط زیست کارشناسی پیوسته شالوده آمایش سرزمین دکتر مخدوم و ارزیابی محیط زیست دکتر شریعت و منوری
سیستم های اطلاعات جغرافیایی کارشناسی پیوسته طبق سرفصل
آلودگی آب و خاک کارشناسی پیوسته طبق سرفصل
حقوق و مدیریت محیط زیست کارشناسی پیوسته طبق سرفصل
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
چهارشنبه بازیافت پسماند 13-11/30
پنجشنبه توسعه پایدار و محیط زیست 13-10/30
پنجشنبه مدیریت پسماندها و مواد زائد خطرناک 16-13/30
پنجشنبه شناخت محیط زیست 9/30-8
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
پيامدهاي زيست محيطي فعاليتهاي عمراني و توسعه در تالاب شورابيل اردبيل
مديريت جمع آوري, حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد در مناطق نيمه خشك
بررسی آلودگی قارچی استخرهای آبگرم شهر توریستی سرعین.
ارزیابی ا ثرات زیست محیطی شهرک صنعتی اردبیل
بررسي نقش مديريت در تنوع زيستي گونه هاي چوبي جنگل فندقلوي اردبيل
مکانیابی دفن مواد زائد جامد با استفاده از تکنولوژی GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
بررسی مقادتیر پارامترهای کیفی کانالهای آبرسانی شهرستان پارس آباد
ارزيابي كيفي و تعيين پتانسيل آلايندگي چشمه¬های آبگرم سرعین
ارزیابی کیفی آبهاي زیرزمینی چاههاي بهره برداري دشت اردبيل
انتخاب فرايند بهينه تصفيه فاضلاب شهري با استفاده از روش AHP مطالعه موردي اردبيل، تبريز و اروميه
بررسي پتانسيل هاي اكولوژيكي و گردشگري درياچه نئور به منظرو برنامه ريزي توسعه پايدار
تحليل سناريوهاي مختلف مديريت توسعه منابع آب در حوضه آبريز زرج آباد
ارزيابي ريسك زيست محيطي سد شفارود گيلان با استفاده از مدل wrastic
ارزيابي توان زيستمحيطي شهر نير جهت توسعه شهري
امکانسنجی احداث شهرک صنعتی مرزی با استفاده از TOPSIS و AHP (مطالعه موردی استان اردبیل)
زیست سنجی و طبقه بندی کیفی رودخانه بالیخلو بر اساس شاخص بیولوژیک(فون ماهیان)
تحلیل حساسیت فرایندهای تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از AHP
ارزيابي توان محيطي شهرستان پارس آبادمغان جهت توسعه شهري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
بهبود فعالیت میکروارگانسیم‌ها در غلظت‌های مختلف اسید فولیک، نیتروژن و فسفر در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب پتروشیمی تبریز
بررسی کارآیی دستگاه های تصفیه آب خانگی در کاهش یا حذف پارامترهای کیفی آب شرب شهر اردبیل در سال 1392
مقایسه منعقد کننده های کلروفریک و فرو سولفات در حذف کدورت و مواد آلی آب شرب اردبیل
ارزیابی اثرات نوسانات اقلیمی بر دبی حوضه آبخیز دره رود با استفاده از آزمون من کندال
Management of collection, transportation and landfilling in Sarein City
Heavy Metal and Agricultural Toxics Monitoring in in Iran Rivers for Water Quality Assessment
Assessment of surface water quality of the Gharasou river (Iran) using principle component analysis and factor analysis
An experimental study of vermicomposting with earthworm (Eisenia foetida) growth in edible mushrooms wastes
Surface Water Quality Assessment Using cluster analysis:a Case Study of the Gharasou River Basin, Iran
Evaluation of Surface Water Quality Using Cluster Analysis: a Case Study
Recognition New Habitat of Lilium Ledebourii Baker in Northwest Ardabil Province of Iran Using GIS Technology
Assessment of Chemical Quality and Manure Value of Vermicompost Prepared from Mushroom Wastes Assessment
An investigation growth rate on needle leaves species in Namin Forest(case study: Shoghaleh Daragh region)
Environmental Impact Assessment of Azaran Nir Spa Tourist Village
Survey relation of Malaria disease to environmental factors: a case study
Measurement of residue levels of agro-chemicals in water and sediment of Aras River
Effect of Cold Temperature and Duration on Carbohydrate Spectrum Changes in Three Genotypes of Lilium ledebourii’s Bulb
Water Quality Assessment Based on WQI and CWQI Indexes in Balikhlou River, Iran
Qualitative classification and determining pollution sources of Iran’s Talkherud river using multivariate statistical methods
Biological monitoring of Gharasou River by Using Macro Benthic Community Structure
Soil Carbon and Nitrogen Stocks under Pinus nigra and Cedrus libani afforestation in the Northwestern Highlands of Iran
Qualitative classification and determination of Karaj River pollutant sources using multivariate statistical methods
Automatic Recycling Waste Receive System in Public Areas
Nitrate removal from drinking water in laboratory – scale using iron and sand nanoparticles
The impact of land afforestation on carbon stocks surrounding Tehran, Iran
Evaluating ecological and tourism potential of Neor lake in order to planning of sustainable ecotourism developnen based on SWOT Model
Analysis of variation trend of climatic parameters and river flow discharge rate by MANN-Kendal mEthod and regession analysis
The amount of heavy metals contamination in sediments of Karaj river using multi-variables statistical technique, International
Biological monitoring of Gharasou River by Using Macro Benthic Community Structure
Automatic Recycling Waste Receive System in Public Areas
The changes of Heavy Metal values in Groundwater Drinking water Network
Determination of the best coagulant for turbidity and organic matter removal in the Coagulation process of Ardabil Water Treatment plant in Iran
Prediction of thermal stratification of Seymareh Dam using CE-QUAL-W2 Model
Determination of Heavy Metals level (lead, cadmium, chrome) in waters of Meshkinshahr River for agricultural use
THE ROLE OF INDIVIDUAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS AFFECTING GASTRIC CANCER IN DIFFERENT VILLAGES OF THE CITY OF ARDABIL
EXAMINING SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS AFFECTING THE INCIDENCE OF GASTROINTESTINAL CANCER IN DIFFERENT VILLAGES OF THE CITY OF ARDABIL: EXTRACTED FROM THE THESIS
The Role of Environmental Impact Heavy Metals (Lead, Cadmium, Chrome) in Water of Meshkinshahr River for Agricultural
Determining the Best Environmental Suitable Scenario for Municipal Solid Waste Disposal of Ardabil City by Life Cycle Assessment
Environmental Effects of Heavy Metals in Determining the Quality of Surface Water for Agricultural Purposes in Meshginshahr
Assessing the Environmental risk in using Wastewater of municipal sewage treatment plant in agricultural irrigation
The evaluation of the risk of Quality of underground wells of Ardabil plain to heavy metals
Assessment of Waste Management in Health Centers in the city of Ardabil
Investigate the amount of Isotope potassium 40 in the glandular products of Ardabil City
EFFECT OF DESTRUCTION ON TRANSMITTAL AND LICHEN’S SOCIETIES OF HEYRAN FOREST ZONE
Evaluation of chemical contamination of surface water and groundwater in the landfill city of Ardabil
THE STUDY OF CHANGES IN ARDABIL PLAIN GROUNDWATER LEVEL USING GIS
Determination Cadmium and Lead Pollution Resources of Ardabil Plain Underground Waters
CARBON STOCKS IN A 20-YEAR-OLD CONIFEROUS PLANTATION ‒ A CASE STUDY IN FANDOGHLOO REGION, NORTHWESTERN IRAN
Reduction of Greenhouse Gas in National Iranian Oil Products Distriution Company by Clean Development Mechanism(CDM)
BREAKDOWN OF URBAN WASTE REPOSITORY LOCATION USING GIS (CASE STUDY DISTRICT 3 REGION 1 TABRIZ), IRAN
Assessment of marine and coastal environment of Southern Caspian Sea Area using PSR Model
EFFECTS OF AFFORESTATION ON CARBON STOCKS IN FANDOGHLOO FOREST AREA, Pakistan Journal of Agricultural Sciences,
Synthesis of Colloidal Zinc Oxide Nanoparticles as an Effective Disinfection; Impact on the Inhibitory Growth of Pseudomonas aeruginosa on the Surface of Infectious Unit
Accumulation of Dry Matter and Nitrogen in the Shoots of Maize (Zea mays L.) and Nitrogen Leaching as Affected by Organic and Chemical Nitrogen Fertilizers in Guilan Province
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
ارزشيابي اقتصادي بازيافت كاغذ، مقوا(مطالعه موردي مشكين شهر
Determination of ecological footprint in Ardabil
Quality assessment of wastewater use in agriculture provided the Iranian model IAWQ
The investigation of water quality in shahrchai river basin with qual2k software
Modeling of nitrate changes in rural drinking water will in Ardabil Plain Using interpolation methods
Study of nitrate concentration in drinking water of villages Ardabil
Analysis fuzzy logic various function for industrial state site selection in GIS
مديريت ايمني – بهداشت و محيط زيست در بيمارستانهاي اردبيل
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي چشمه هاي شرب اطراف شهر اردبيل
“Study of environmental management of pollutant resources on water canal of Pars Abad City, Iran
بررسی کارایی روشهای ANP و TOPSIS در ارزیابی تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچی
تحلیل شاخص های زیست محیطی سد یامچی قبل و بعد از احداث سد
بررسی مقدار متان محل دفن پسماند شهر اردبیل با استفاده از بسته نرم افزاری LandGem
ارزیابی تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچی با استفاده از تکنیک ANP
ارزیابی تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچی با استفاده از تکنیک TOPSIS
بررسی ساختار پسماند جامد شهری اردبیل
ارزیابی زیست محیطی محل دفن اردبیل با استفاده از الکنو
The investigation of water quality in shahrchai river basin with QUALL2-K Software
The investigation of water quality in shahrchai river basin with QUALL2-K Software,
Qualitative assessment of the Ajabshir wastewater treatment plant for use in agriculture and green space,
Management of collection, transportation and landfilling in Sarein City
The Outcomes of Civil Developments of Shorabil Wetland in Ardabil
The Study of Environmental Impact Assessment of The 2nd Industrial town of Ardabil City
Housing site selection of Landfills for Urban Solid Wastes Using GIS Technology And Analytical Hierarchy Process (A Case Study in the City of Givi)
Evaluation and recognition of lilium ledeborii using GIS gechnology
Environmental potential evaluation of Anzan area in Sabalam mountain for Tourism development using GIS
Identification of Anthropogenic Influences on Water Quality of Aras river by Multivariate Statistical Techniques
Designing storage, collection and transportation system of municipal waste
Industrial state site selection using MCDM method and GIS in Germi, Ardabil, IRAN
Site selection of Serein’s Municipal Solid Waste Landfill by Using the GIS Technique and SAW Method
بررسی ترکیبات نیترات، نیتریت، و سولفات در منابع آب شرب روستاهای شهرستان نیر
بررسی ترکیبات نیترات، نیتریت، و سولفات در منابع آب شرب روستاهای شهرستان سرعین
Choosing the most suitable urban waste disposal system with energy recovery approach through life cycle assessment
Environmental Evaluation of Sarein Urban Landfill Site Using Oleckno, British Columbia and the Iran's EPA Indexes
Application of artificial neural networks in location of landfill sites (Case study: Khalkhal County – Iran)
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1384 دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
مولف نمونه دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1385 دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
پژوهشگر نمونه استانی 1386 دانشگاه محقق اردبیلی
پژوهشگر نمونه استانی 1391 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل
پژوهشگر نمونه استانی 1392 دانشگاه محقق اردبیلی
ایده پرداز برتر استانی 1394 دانشگاه محقق اردبیلی
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
مدیریت پسماند
مکانیابی و طراحی مکان دفن پسماند
آلودگیهای آب
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
آمایش سرزمین
مدیریت مواد زائد جامد
تاریخ نشر : 1384
انتشارات : انتشارات مهد تمدن
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 284
همکاران : مدیریت مواد زائد جامد
مقدمه ای بر شناخت محیط زیست
تاریخ نشر : 1385
انتشارات : انتشارات مهد تمدن
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 275
همکاران : مقدمه ای بر شناخت محیط زیست
شناخت منابع طبیعی و محیط زیست
تاریخ نشر : 1390
انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 385
همکاران : شناخت منابع طبیعی و محیط زیست
مدیریت اکوسیستمی و برنامه ریزی فضایی در مناطق ساحلی
تاریخ نشر : 1395
انتشارات : راز نهان
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 0
همکاران : مدیریت اکوسیستمی و برنامه ریزی فضایی در مناطق ساحلی
ارزیابی چرخه حیات سیستم های مدیریت پسماند شهری
تاریخ نشر : 1395
انتشارات : راز نهان
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 0
همکاران : ارزیابی چرخه حیات سیستم های مدیریت پسماند شهری
نقش آموزش بازیافت از مبداء در کاهش پسماند شهری
تاریخ نشر : 1395
انتشارات : راز نهان
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 0
همکاران : نقش آموزش بازیافت از مبداء در کاهش پسماند شهری
نقش آموزش بازیافت از مبداء در کاهش پسماند شهری
تاریخ نشر : 1395
انتشارات : راز نهان
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 0
همکاران : نقش آموزش بازیافت از مبداء در کاهش پسماند شهری
مدیریت، تولید، نگهداری، جمع آوری، بازیابی وبازیافت، مکانیابی و طراحی مکان دفن پسماندهای عادی
تاریخ نشر : 1396
انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 859
همکاران : مدیریت، تولید، نگهداری، جمع آوری، بازیابی وبازیافت، مکانیابی و طراحی مکان دفن پسماندهای عادی
رویکرد اکوسیستمی درکاهش خطرپذیری بلایا
تاریخ نشر : 1395
انتشارات : جهاد دانشگاهی استان اردبیل
نوع اثر : ترجمه
تعداد صفحات : 0
همکاران : رویکرد اکوسیستمی درکاهش خطرپذیری بلایا
شیمی محیط زیست
تاریخ نشر : 1394
انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلپ
نوع اثر : ترجمه
تعداد صفحات : 0
همکاران : شیمی محیط زیست
ابزار مدلسازی برای متخصصان محیط زیست
تاریخ نشر : 1396
انتشارات : جهاد دانشگاهی استان اردبیل
نوع اثر : ترجمه
تعداد صفحات : 0
همکاران : ابزار مدلسازی برای متخصصان محیط زیست
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
سنجش اندازه گیری و پیشرفت تحصیلی 83/3/23 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
برنامه ریزی و الگوی تدوین طرح درس 83/4/13 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت 85/5/5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
فلسفه تعلیم و تربیت 85/4/31 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
آشنائی با آئین نامه آموزشی و پژوهشی 84/12/16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
الگوهای برنامه ریزی تدریس طرح درس 84/114/23 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
روانشناسی تربیتی 84/11/15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
الگوهای یادگیری و یاددهی 84/11/26 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
کتابخانه دیجیتالی 85/4/24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
آشنائی با روانشناسی تحول 85/5/14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
INN-Integrated Digital Library Workshop 2006/07/16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل و موسسه INN
انگیزش و یاددهی اثر بخش 85/5/2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
برنامه ریزی و الگوهای یاددهی و یادگیری 83/12/23 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
الگوهای برنامه ریزی طرح درسی 85/12/22 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
آموزش بهینه سازی روابط استاد با دانشجو 85/5/23 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مدیریت دانش، مفاهیم و نظریه ها 88/2/3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مدیریت تکنولوژی 89/5/23 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
روشهای دفع پسماند 96/5/10 دانشگاه تهران انجمن علمی دانشجوئی بین رشته ای محیط زیست دانشگاه تهران (زیستا)
ثبت طرح های صنعتی و علایم تجاری 96/4/22 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مدیریت خلاق در تبدیل ایده به عمل 95/5/2 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل
وصایای حضرت امام خمینی(ره) 95/12/24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مقاهیم و مبانی آزاد اندیشی دینی 95/5/3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مدیریت شبکه های علمی و شبکه های مندلی 95/12/23 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 95/11/27 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
روش ترجمه به زبان انگلیسی 84/6/12 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Pree-TOFEL 85/5/5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مکالمه به زبان انگلیسی 86/4/2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تافل 1 89/12/3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تافل 2 مهارت شنیداری 90/7/7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
اصول جمله نویسی و نگارش به زبان انگلیسی 91/3/27 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
نحوه مطالعه و درک متون مطبوعاتی به زبان انگلیسی 1 91/10/9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
آمادگی IELTS مهارت شنیداری 91/1/24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
آمادگی IELTS مهارت شنیداری 91/1/24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
آمادگی IELTS مهارت خواندن به زبان انگلیسی 91/11/7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی 92/10/17 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مقاله نویسی به زبان فارسی 92/10/21 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
آشنائی با اصول طراحی سئوالات امتحانی 91/8/7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مراحل نگارش پایان نامه 91/10/16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
شرح وظایف مدیریت گروه آموزشی 91/10/2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
شرح وظایف مدیریت گروه آموزشی 91/10/2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
اصول و مبانی مدیریت 90/6/8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مدیریت اطلاعات علمی با نرم افزار Endnot 90/10/25 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
رسانه ها و وسایل آموزشی 89/11/6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
استحصا انرژی از پسماند 92/9/27 دانشگاه تهران دانشکده محیط زیست
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
ارزیابی زیست محیطی آلودگی منابع آب شهر سرعین استاد راهنما دفاع شده
بررسی قابلیت های توسعه اکوتوریستم در بخش شمالی استان اردبیل با تاکید بر حیات وحش با استفاده از تکنولوژی GIS استاد راهنما دفاع شده
زيست سنجي و احياي زيستي رودخانه باليخلو اردبيل در حوزه بالا دست بند الماس استاد راهنما دفاع شده
بررسی ساختار سیستم مدیریت شهری جهت ایجاد شهر سالم در شهر توریستی سرعین استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی اثرات زیست محیطی تغییرات کاربری اراضی شهر اردبیل با استفاده از GIS و RS استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان اردبیل برای توسعه صنعتی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند SMCE استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی توان اکولوژیکی توریستی شهر سرعین به منظور تعیین ظرفیت برد توریستی منطقه از طریق نرم افزار GIS استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی و مدیریت ریسک سوانح آلودگی سد یامچی اردبیل با استفاده از مدل WRASTIC استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی و مدیریت ریسک سوانح آلودگی سد شفارود گيلان با استفاده از مدل WRASTIC استاد راهنما دفاع شده
: ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز وحشی در منطقه حفاظت شده آق داغ استان اردبیل استاد مشاور دفاع شده
ارزیابی توان اکولوژیکی و طراحی منظر دریاچه نئور جهت توسعه پایدار توریسم استاد مشاور دفاع شده
امکان سنجی استفاده از فرایند پیش ازن زنی در تصفیه خانه آب اردبیل و تاثیر آن در بهبود روند تصفیه آب استاد مشاور دفاع شده
بررسی عوامل محیطی منطقه گرمی با رویکرد مکان یابی پسماند جامد شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS استاد مشاور دفاع شده
: ارزیابی زیستگاه و شرایط زیستی گونه سوسن چلچراغ در منطقه جنگلی نمین استان اردبیل استاد مشاور دفاع شده
ارزیابی توان محیطی شهرستان گرمی برای توسعه گردشگری با استفاده از تکنولوژی GIS استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی فنی ، اقتصادی ، زیست محیطی فرایند های تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ) استاد راهنما دفاع شده
امكان سنجي استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب خلخال جهت مصارف کشاورزی استاد راهنما دفاع شده
بررسی و تعیین منابع آلاینده نیترات در آب شرب روستاهای شهرستان اردبیل استاد راهنما دفاع شده
بررسی و تعیین غلظت برخی فلزات سنگین درآب شرب چاههای روستایی شهرستان اردبیل استاد راهنما دفاع شده
مطالعۀ میزان جذب عناصر سنگین در پرندگان در مناطق، صنعتی شهری و روستایی (مطالعه موردی کادمیوم و سرب) استاد مشاور دفاع شده
بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آبي شهرستان خلخال مطالعه موردي حوزه آبخیز سد كيوي استاد راهنما دفاع شده
بررسی و انتخاب مناسب ترین تکنولوژی دفع پسماندهای شهری، مشکین شهر استاد راهنما دفاع شده
بررسی ظرفیت خود پالایی و کیفیت رودخانه زرج آباد با مدل شبیه سازی QUAL2K استاد راهنما دفاع شده
بررسی ظرفیت خود پالایی و کیفیت رودخانه شهرچای ارومیه با مدل شبیه سازی QUAL2K استاد راهنما دفاع شده
بررسی پتانسیل گیاه پالایی سرب بوسیله گیاهان سوپرجاذب شاهی و اسفنجاج استاد راهنما دفاع شده
بررسی پتانسیل گیاه پالایی کادمیوم بوسیله گیاهان سوپرجاذب تربچه (Raphanus sativus. L) و اسفناج (Spinacia oleracea. L) استاد راهنما دفاع شده
بررسی راندمان زیست پالایی باکتری های گونه" اسفینگوموناس" و "سودوموناس پوتیدا" بر روی خاکهای آلوده به گازوئیل استاد راهنما دفاع شده
: بررسی لایه بندی حرارتی وتغییر کیفیت آب مخزن سد سیمره استاد راهنما دفاع شده
پایش زیستی رودخانه قره سو در حوزه بالا دست دره رود استاد راهنما دفاع شده
پایش زیستی رودخانه قره سو در حوزه بالادست طالب قشلاقی استاد راهنما دفاع شده
بررسی میزان فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، روی، سرب در آب و رسوب رودخانه کرج استاد راهنما دفاع شده
بررسی کانونها و مراکز انتشار گرد و غبار و تاثیرات زیست محیطی این پدیده در شمال غرب ایران (مطالعه موردی استان اردبیل ) استاد راهنما دفاع شده
مکان یابی دفن پسماندهای جامد شهری بیله سوار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل فازی استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی و بررسی معيارهاي کاربرد آبهاي غيرمتعارف (شور،لب شور،فاضلاب و پساب) در کشاورزی (مطالعه موردي: زراعت) استاد راهنما دفاع شده
بررسی آلودگی فلزات سنگین در اشکول در جنگل های شمال کشور استاد مشاور دفاع شده
مکانیابی مناطق مناسب توسعه شهری پارس آباد استاد راهنما دفاع شده
مکانیابی مناطق مناسب توسعه شهری پارس آباد استاد راهنما دفاع شده
پایش زیستی رودخانه قره سو در حوزه آبخیز خیاوچای استاد مشاور دفاع شده
پایش زیستی رودخانه قره سو در حوزه آبخیز اهر چای استاد مشاور دفاع شده
بررسی اکوتوریسم دریاچه نئور با تاکید بر تنوع زیستی استاد مشاور دفاع شده
ارزیابی توان محیطی منطقه نیر جهت توسعه شهری استاد مشاور دفاع شده
مدلسازی اثرات تغییرات اقلیمی بر منابع آبی در شمال غرب کشور مطالعه موردی حوزه آبخیز قره سو در استان اردبیل استاد مشاور دفاع شده
مقایسه عملکرد دو ماده منعقد کننده کلروفریک با پلي فریک سولفات در منابع آب خام مطالعه موردی، تصفیه خانه آب شهر اردبیل استاد راهنما دفاع شده
مطالعه ارتباط بین مقادیر نیترات ونیتریت آب شرب با مرگ ومیر کودکان زیر یکسال درمناطق روستایی شهرستان اردبیل استاد مشاور دفاع شده
بررسی کارآیی دستگاههای تصفیه آب خانگی در کاهش یا حذف پارامترهای کیفی آب شرب شهر اردبیل استاد مشاور دفاع شده
بررسی میزان عناصر سنگین جذب شده در رسوبات و بی مهره گانتالاب قوری گل (مطالعه موردی کادمیوم و سرب) استاد مشاور دفاع شده
تعیین برخی فلزات سنگین در آب ورسوب رودخانه آجی چای استاد مشاور دفاع شده
اندازه گیری میزان نیترات و نیتریت منابع تامین آب شرب شهر نمین استاد مشاور دفاع شده
ارزیابی ریسک محیط زیستی سد عمارت در مراحل ساخت و بهره برداری با استفاده از روش های FMEA و ویلیام فاین استاد راهنما دفاع شده
تعیین میزان تجمع فلزات سنگین در آب، رسوب و ماهی رودخانه قره سو استاد راهنما دفاع شده
بررسی تغییرات کیفیت آب رود خانه زرج آباد و تأثیر آن برکیفیت آب سد زرج آباد استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی ریسک آلاینده های حوضه آبخیز سد سبلان با استفاده از روشهای قطعیت و عدم قطعیت فازی استاد راهنما دفاع شده
امکان سنجی استفاده از فاضلاب شهری مشگین شهر جهت مصارف کشاورزی استاد راهنما دفاع شده
تعیین غلظت فلزات سنگین کروم،کادمیوم و سرب در خاک و گیاه اطراف لندفیل شهرستان سرعین استاد راهنما دفاع شده
ارزشيابي زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای شهري استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش الكنو استاد راهنما دفاع شده
مقايسه عملكرد دو ماده منعقد كننده كلروفريك با پلي فريك سولفات در منابع آب خام، مطالعه موردي تصفيه خانه آب شهر اردبيل استاد راهنما دفاع شده
امکان¬سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه¬خانه فاضلاب شهر سراب جهت مصارف کشاورزی استاد راهنما دفاع شده
امکان سنجی تعریف پروژه های مدیریت کربن در سطح تاسیسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران استاد راهنما دفاع شده
تاثیر پساب خروجی مزارع پرورش ماهی بر روی کیفیت آب رودخانه آغلاغان چای استاد راهنما دفاع شده
تعیین غلظت برخی فلزات سنگین درآب شرب زیر زمینی و آب های سطحی روستایی شهرستان مشکین شهر استاد راهنما دفاع شده
بهبود فعالیت میکروارگانسیم ها در غلظت های مختلف اسید فولیک، نیتروژن و فسفر در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب پتروشیمی تبریز استاد راهنما دفاع شده
امكان سنجي استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک شهید سلیمی آذرشهر جهت مصارف کشاورزی استاد راهنما دفاع شده
اثرات آبشویی کودها و سموم کشاورزی بر رودخانه دره رود استاد راهنما دفاع شده
تاثیر نوع و میزان تغذیه بر تکثیر فارم تولیدکننده ورمی کمپوست استاد راهنما دفاع شده
مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم های دفن پسماند جامدشهری در اردبیل: دفن بهداشتی و بازیافت استاد راهنما دفاع شده
مقایسه عملکرد منعقد کننده کلروفریک و پلی الکترولیت (LT25) در حذف كدورت و مواد آلي در منابع آب خام تصفیه خانه آب اردبیل استاد راهنما دفاع شده
امكان سنجي استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری گرمی جهت مصارف کشاورزی استاد راهنما دفاع شده
اثرات فعالیتهای انسانی بر کیفیت اب رودخانه بالیخلو استاد راهنما دفاع شده
بررسی میزان ایزوتوپ پتاسیم 40 در محصولات غده ای شهرستان اردبیل استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی ریسک استفاده از فاضلاب در آبیاری کشاورزی استاد راهنما دفاع شده
تغییرات مقادیر فلزات سنگین لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری تبریز برای مصارف کشاورزی طی دوره پنج ساله استاد راهنما دفاع شده
بررسی راهکارهای احیای ظرفیتهای گردشگری سدهای سبلان و یامچی در استان اردبیل با لحاظ نمودن محدودیتهای قانونی استاد مشاور دفاع شده
تجمع زیستی نیترات در ا ندا مهای رویشی و زایشی ذرت در استفاده از کودهای آلی و شیمیایی نیتروژن استاد راهنما دفاع شده
تدوین استراتژی مدیریت پسماند در شهرستان اردبیل باروش تحلیلA’SWOT استاد راهنما دفاع شده
شناسایی پتانسیل زیست محیطی سواحل دریایی خزر با استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت کاربری توریسم استاد راهنما دفاع شده
تعیین میزان آلودگی آبهای سطحی اطراف محل دفن زباله کلانشهر تبریز استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی ریسک آلایندگی رودخانه کرج با استفاده از منطق فازی URSM استاد راهنما دفاع شده
مدلسازي تغييرات كيفي و لايه بندي حرارتي سد سبلان اردبيل استاد راهنما دفاع شده
عوامل موثر بر میزان جذب فلزات سنگین توسط گلسنگ ها در منطقه جنگلي حيران استاد راهنما دفاع شده
اثرات شیرابه مرکز دفن پسماند اردبیل بر آب، خاک و گیاه استاد راهنما دفاع شده
مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم های تصفیه فاضلاب شهری لاگون، لجن فعال و بیولاک استاد راهنما دفاع شده
ارزيابي توان اکولوژیکی شهر گرمی جهت توسعه شهري استاد راهنما دفاع شده
بررسی روش‌های تصمیم گیری چند معیاره در مکان یابی پسماند شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی شهر نیر) استاد راهنما دفاع شده
تغییرات کیفی منابع تأمین کننده آب شرب منطقه گرمی استاد راهنما دفاع شده
: مكانيابي مخازن تفکیک پسماند شهريباا استفاده ازGIS )مطالعه موردی ناحیه 3منطقه 1شهر تبریز) استاد راهنما دفاع شده
امکان استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل برای مصارف کشاورزی استاد راهنما دفاع شده
ارتباط افت سطح آب زیرزمینی با کاربری اراضی در دشت اردبیل و اثرات زیست محیطی آن استاد راهنما دفاع شده
راهبردهای مدیریت زیست محیطی-بهداشتی-فنی واقتصادی امحاء زباله های بیمارستانی اردبیل استاد راهنما دفاع شده
تعيين آلودگي كادميوم و سرب در محصولات سبزي اردبيل استاد راهنما دفاع شده
امکان کاهش پسماندهای شهری خلخال از طریق آموزش تفکیک از مبداء استاد راهنما دفاع شده
بررسی کیفی آبهای شرب مناطق روستائی شهر سرعین استاد راهنما دفاع شده
سیستم مدیریت پشتیان تصمیم گیری پسماندهای شهری اردبیل استاد راهنما دفاع شده
بررسی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در منابع آبهای زیرزمین دشت اردبیل استاد راهنما دفاع شده
مدیریت اکوسیستمی و برنامه ریزی فضائی دریایی با تاکید بر حفاظت استاد راهنما دفاع شده
بررسی تغییرات شاخص الودگی (PSI) هوای شهر تبریز در ایستگاههای سنجش آلودگی در دوره زمانی 3 ساله (92- 89) استاد راهنما دفاع شده
مکان یابی دفن پسماند شهری مرادلو با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی استاد راهنما دفاع شده
بررسی اثرات مدیریت محیط زیست بر توسعه صنعت گردشگری (مورد مطالعه استان اردبیل) استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی توان اکولوژیکی شهر سرعین جهت تعیین ظرفیت برد گردشگری استاد راهنما دفاع شده
بررسی میزان دانش وآگاهی دانش آموزان و معلمان مدارس متوسطه شهر اردبیل در زمینه حفاظت محیط زیست استاد راهنما دفاع شده
تعیین میزان آگاهی زنان شهر بیله سوار در ارتباط با بازیافت از مبدأ پسماند شهری استاد راهنما دفاع شده
مطالعه تركيب شيميايي آبهاي زيرزميني و ارتباط آن با سازندهاي زمين شناسي منطقه اردبيل استاد راهنما دفاع شده
تعیین کیفیت میکروبی و میزان کلر باقیمانده در آب استخر های اردبیل استاد راهنما دفاع شده
مقایسه جذب آلاینده های فلزی (سرب و کادمیوم) در دو بخش زنده و غیر زنده رسوبات ساحلی دریای خزر استاد راهنما دفاع شده
ارزشیابی زیست¬محیطی محلهای دفن پسماند شهرستان اردبیل با استفاده از روش الکنو استاد راهنما دفاع شده
تعیین ارتباط بین شاخص DMFT با میزان فلوراید آب آشامیدنی شهرستان تبریز استاد راهنما دفاع شده
مكانيابي دفن پسماندهاي ويژه استان قزوین با استفاده از AHP و GIS استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی کیفی آبخوان مشگین شهر از نظر فلزات سنگین با استفاده از استنتاج فازی ممدانی استاد راهنما دفاع شده
تغییرات مقادیر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب خام، خروجی تصفیه خانه و شبکه آب شرب شهرهای اردبیل و سرعین استاد راهنما دفاع شده
ارتباط افت سطح آب زیرزمینی با کاربری اراضی در دشت اردبیل و اثرات زیست محیطی آن استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی چرخه حیات سیستم های تصفیه لجن در تصفیه خانه های فاضلاب (مورد مطالعه : تصفیه خانه فاضلاب اردبیل) استاد راهنما دفاع شده
بررسی اثر تصفیه خانه فاضلاب اردبیل بر کیفیت آب رودخانه قره سو استاد راهنما دفاع شده
مدیریت جمع آوری و دفن لجن در تصفیه خانه آب تهران استاد راهنما دفاع شده
لایه بندی حرارتی و تغییرات کیفی سد مخزنی عنبران با استفاده از نرم افزار Ce-Qual2W استاد راهنما دفاع شده
ریشه یابی عوامل مؤثر در شکل گیری باورهای حفاظت از محیط زیست در جامعه شهری( موردی اردبیل) استاد راهنما دفاع شده
تعیین مقدار فلزات سنگین کادمیوم و سرب در خاک دشت اردبیل" استاد راهنما دفاع شده
امکان سنجی روشهای مختلف استحصال انرژی از پسماند شهری اردبیل استاد مشاور دفاع شده
ارزیابی زیست محیطی چرخ حیات تولید توپ از لاستیک بازیافتی و غیربازیافتی استاد راهنما دفاع شده
برآورد گازهای گلخانه ای حاصل از محل دفن پسماند شهری اردبیل با استفاده از Landgem استاد راهنما دفاع شده
تعیین مقدار فلزات سنگین کادمیوم و سرب در گیاهان مرتعی دشت اردبیل" استاد راهنما دفاع شده
تعیین ارتباط بین میزان فلوراید آب آشامیدنی و شاخص های DMFT و بهداشتی دهان و دندان در منطقه مشکین شهر استاد راهنما دفاع شده
بررسی آلودگی کادمیوم و سرب در خاک و گیاه توتون منطقه جوکندان گیلان استاد راهنما دفاع شده
بررسی پتانسیل گیاه پالائی کادمیوم،سرب و روی بوسیله گیاهان یونجه و شبدر استاد راهنما دفاع شده
مکانیابی دفن پسماندهای شهری ارومیه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی استاد راهنما دفاع شده
تعیین روابط کاربری های مختلف اراضی با کیفیت آب سطحی حوضه آبخیز قره سو استاد راهنما دفاع شده
امکان حذف کروم از پساب صنایع چرم سازی با استفاده از کلاژن بارگذاری شده با نانو ذرات اکسید منیزیم استاد راهنما دفاع شده
طراحی سیستم جمع آوری پسماندهای شهری جعفرآباد استاد راهنما دفاع شده
تعیین ارتباط بین میزان فلوراید آب آشامیدنی و شاخص های DMFT و بهداشتی دهان و دندان در منطقه گرمی استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچی با استفاده از TOPSIS و ANP استاد راهنما دفاع شده
ذرات بیسموت اکسید به روش سل– ژل و بررسی فعالیت فتوکاتالیزوری و سونوکاتالیزوری این ذرات در تخریب ترکیبات آلی موجود در فاضلاب کارخانه نساجی اردبیل استاد راهنما دفاع شده
سنتز نانو سنتز نانو ذرات روی اکسید به روش سل– ژل و بررسی فعالیت فتوکاتالیزوری و سونو کاتالیزوری این ذرات در تخریب ترکیبات آلی موجود در فاضلاب کارخانه رنگ اردبیل با استفاده از دستگاه GC-MS استاد راهنما دفاع شده
تعیین ارتباط بین میزان فلوراید آب آشامیدنی و شاخص های DMFT و بهداشتی دهان و دندان در شهر اردبیل استاد راهنما دفاع شده
ارزیابی سطح آگاهی زیست محیطی فعالان حوزه نانو فناوری در شهرستان اردبیل استاد راهنما دفاع شده
مدیریت پسماندهای صنعتی شهرستان خلخال استاد راهنما دفاع شده
مدیریت پسماندهای صنعتی شهرستان مشکین شهر استاد راهنما دفاع شده
مدیریت پسماندهای صنعتی شهرستان مشکین شهر استاد راهنما دفاع شده
تعیین مقدار فلزات سنگین کادمیوم و سرب در سیب زمینی دشت اردبیل استاد راهنما دفاع شده
تعیین مقدار نیترات در سیب زمینی دشت اردبیل استاد راهنما دفاع شده
برآورد گازهای گلخانه ای محل دفن پسماند شهری تبریز استاد راهنما دفاع شده
بررسی دیاتومه های رودخانه عنبران چای در استان اردبیل در ارتباط با کیفیت آب. استاد راهنما دفاع شده
بررسی راهکارهای کاهش حجم زباله ی تولیدی درشهراردبیل و ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا (مناطق 3و4) استاد راهنما دفاع نشده
بررسی راهکارهای کاهش حجم زباله ی تولیدی درشهراردبیل و ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا (مناطق ۱و۲) استاد راهنما دفاع شده
مدیریت پسماندهای الکترونیکی در شهر اردبیل استاد راهنما دفاع نشده
بررسی اثرات ضد باکتریایی نانو ذرات کلوئیدی اکسید روی، در گند زدایی باکتری سودوموناس آئروجینوزا جداسازی شده از محیط آلوده بیمارستانی استاد راهنما دفاع شده
مدیریت پسماندهای پزشکی در شهر اردبیل استاد مشاور دفاع شده
ارزیابی زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی سیستم های مدیریت پسماند شهری زنجان استاد راهنما دفاع شده
بررسی نقش آموزش تفکیک از مبداء بر کاهش پسماند شهری بیله سوار استاد راهنما دفاع شده
اثرات نوسانات اقلیمی بر آبهای زیرزمینی دشت اردبیل استاد راهنما دفاع شده
سنتز غشاءهای حاوی نانو اکسید آهن بوسیله مواد گیاهی جهت حذف فلزات سنگین( آرسنیک، جیوه، سرب و کادمیوم) در تصفیه آبهای آلوده استاد مشاور دفاع نشده
بررسی حذف آلاینده های آروماتیک از پساب صنایع نساجی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی و اولتراسونیک و نانوذره های سنتتیک و طبیعی(گل کاغذی) اکسید روی استاد راهنما دفاع نشده
بررسی حذف آلاینده های آروماتیک از پساب صنایع نساجی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی و اولتراسونیک و نانوذره های سنتتیک و طبیعی(اسپند) اکسید مس استاد راهنما دفاع نشده
داوری مقالات
عنوان تاریخ
چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 96/3/2
سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 92/88/7
مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست ادامه دارد
مجله علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی 1393
مجله زمین شناسی محیط زیست ادامه دارد
مجله بهداشت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه دارد
مجله فضای جغرافیایی اهر 1394
مجله محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست ادامه دارد
Journal of Environmental Science and Management 1396
Journal of waste management and research ادامه دارد
Caspian Journal of Environmental Sciences ادامه دارد
2015 6th International Conference on Environmental Science and Development 2015/2/14
ICRNS 2018 : 20th International Conference on Radiation and Nuclear Safety 2018/2/15
20th International Conference on Water Quality Assessment and Management 2018/3/29
20th International Conference on Advances in Environmental Bioremediation Technologies 2018/3/15
International Scientific Committee and Editorial Board on Environmental and Ecological Engineering ادامه دارد
شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 94/9/23
رویداد کارآفرینی استارت آپ ویکند با رویکرد کشاورزی و محیط زیست آبانماه 95
رویداد کارآفرینی استارت آپ ویکند اجتماعی و فرهنگی اردبیل آذرماه 95
رویداد کارآفرینی استارت آپ ویکند هلال احمر اردبیل دی ماه 95
رویداد کارآفرینی استارت آپ ویکند گردشگری اردبیل اسفند95
رویداد کارآفرینی استارت آپ ویکند توسعه گردشگری سرعین آذر 96
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طراحی سیستم ضد یخبندان پل های هوائی 1386 مالکیت های صنعتی سید تقی سید صفویان
طراحی سیستم هوشمند بازیافت مواد زائد جامد خشک شهری 1387 مالکیت های صنعتی سید تقی سید صفویان
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
بررسی مديريت زيست محيطي منابع آلاينده كانالهاي آبرساني شهرستان پارس آباد. 1383 1384 حسین شیخ جباری
بررسی مدیریت زیست محیطی رودخانه مرداب آستارا 1382 1383 حسین شیخ جباری
مطالعه پيامدهاي زيست محيطي فعالهيتاي عمراني و توسعه بر تالاب شورابيل اردبيل 1381 1382 حسین شیخ جباری
بررسي مديريت جمع آوري ، حمل و نقل، دفع و بازيافت زباله استان اردبيل 1383 1384 حسین شیخ جباری و مقصود خیام
ارزيابي اثرات زيست محيطي شهرك صنعتي 2 اردبيل 1383 1384 حسین شیخ جباری
بررسي آلوگي قارچي استخرهاي آبگرم شهر توريستي سرعين 1382 1383 سید مجتبی موسوی
ارزیابی اثرات زیست محیطی سد مخزنی زرج آباد 1390 1392 مهدی عالیپور- سیدتقی سید صفویان- سید امیر سید شریفی و سید امیر سیدشریفی
ارزيابي نوسانات اقليمي بر منابع آبي استان اردبيل (رودخانه دره رود) 1392 1396 علی اکبر ایمانی-علی عزیزی-سید تقی سیدصفویان- اکرم اوجاقی و حبیب فرهادی
اندازه گیری سموم و پارامترهای فیزیکو شیمیایی در رودخانه ارس 1385 1386 فاطمه ناصحی
ارزیابی توان اکولوژیکی شیروان دره سبلان 1382 1383 حسین شیخ جباری
مکانیابی دفن مواد زائد جامد شهر کوثر 1383 1384 حسین شیخ جباری
مطالعه نوار مرزي شهرستان بيله سوار از نظر توان اكولوژيكي 1384 1385 حسین شیخ جباری
ارزیابی اثرات زيست محيطي احداث دهکده گردشگری سولان سرعین 1385 1386 حسین شیخ جباری
مطالعات جامع پسماند جامد شهرستان مشگین شهر 1388 1394 سید تقی سید صفویان-حبیب فرهادی
بررسي‌ و شناخت‌ قابليتهاي‌ گردشگري‌ در شهرستان‌ آستارا 1380 1381 داور ملازم
مطالعات جامع پسماند جامد شهرستان پارس آباد 1389 1396 سید تقی سید صفویان-حبیب فرهادی-نسیم زین العابدینی
بررسی امکان تولید ورمی کمپوست از ضایعات قارچ خوراکی 1386 1387 کاظم هاشمی مجد- اکبری مجد و زهرا ذاکری
ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست مغان 1387 1387 -
بررسی میزان موفقیت ( Picea abies (L) Krast) Pinus nigra Var.carmanica در احیای منطقه جنگلی نمین 1386 1388 علی تیمورزاده- رستمی کیا- حبیب فرهادی و سید تقی سید صفویان
ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث دهکده گردشگری آذران نیر 1387 1388 حسین شیخ جباری
ارزيابي میزان ترسيب کربن بیوماس- لاشبرگ و خاک در توده¬های جنگلی طبیعی و دست کاشت و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: منطقه جنگلی نمین) 1387 1389 سعید ورامش- بهزاد بهتری- بهنام بهتری- سید تقی سیدصفویان
مکانیابی شهرک صنعتی مرزی و شهرك صنعتي 2 گرمي در استان اردبیل 1390 1392 مهدی عالیپور
ضرورت ايجاد و مكانيابي ناحيه صنعتي خلخال 1393 1393 سید تقی سید صفویان
ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه هواشانق شهرستان کوثر جهت معرفی به عنوان منطقه شکارممنوع به وسعت20000 1392 1393 مهدی عالیپور
ارزيابي اثرات زيست محيطي كارخانه فولاد سبلان 1394 1395 عبداله زاده
ضرورت ايجاد و مكانيابي شهرك صنعتي قهرمان 1394 1394 -
مطالعه مکانیابی استقرار مناسب مخازن تفکیک از مبدا پسماندهای شهر مرادلو 1393 1393 سید تقی سید صفویان
ارزيابي اثرات زيست محيطي خط انتقال اتيلن پتروشيمي تبريز 1395 1396 علی علیشیری- حسن فاتحی فر
ضرورت ايجاد شهرك صنعتي هشتجين و شاهرود خلخال 1393 1394 حسن همتی
ارزيابي اثرات زيستمحيطي احداث نيروگاه زباله سوزي اردبيل 1394 1395 حبیب فرهادی
ارزيابي اثرات زيستمحيطي احداث توليد شوينده آلكيل بنزن (شوينده)از نفت سفيد 1395 1396 مهدی عالیپور
شناسائي پسماندهاي صنعتي، كشاورزي و ويژه استان اردبيل 1394 1395 نسیم زین العابدینی- حسن همتی- غمکش
ضرورت ایجاد و مکانیابی شهرک صنعتی صنفی اردبیل 1394 1396 آیت محمدپور
ارزیابی اثرات زیست محیطی سد مخزنی عنبران 1394 1396 آیت محمد پور- سید تقی سیدصفویان
ارزیابی اثرات زیست محیطی سد های یامچی، سبلان و ارس 1394 1395 نسیم زین العابدینی- حسن همتی- ویدا امیری- آیت محمد پور- پوران فتائی
مطالعات جامع مدیریت پسماند جامع شهری مرادلو 1395 در دست اجر نسیم زین العابدنی- غمکش
مکانیابی دفع پسماندهای شهری خلخال 1396 در دست اجر سید تقی سید صفویان
ارزیابی اثرات زیست محیطی دفع پسماندهای شهری خلخال 1396 در دست اجر سید تقی سید صفویان
ارزیابی اثرات زیستمحیطی دفن پسماندهای شهری بیله سوار 1396 در دست اجر سید تقی سید صفویان
ارزیابی اثرات زیستمحیطی دفن پسماندهای شهری گرمی 1396 در دست اجر آیت محمدپور
ارزیابی اثرات زیستمحیطی دفن پسماندهای شهری نیر 1396 در دست اجر آیت محمدپور
مکانیابی دفع پسماندهای شهری نیر 1396 1396 سید تقی سید صفویان
بررسی مشخصه های پساب واحدهای لبنی فعال و کشتار دام سنتی در سطح شهر و تأثیر آن بر کیفیت فاضلاب شهر پارس‏آباد و ارائه راهکار ساماندهی و نحوه تخلیه به سیستم جمع آوری فاضلاب شهری 1396 در دست اجر جابر اعظمی-سید سعید سید قاسمی- زهرا انجیدنی
fapjunk.com