•  355
   1397/09/17 رسولي: مركز تحقيقات انرژي دانشگاه آزاد كانون فعاليت هاي متخصصان استان اردبيل مي شود
  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل گفت: مركز تحقيقات انرژي دانشگاه آزاد كانون فعاليت هاي متخصصان استان اردبيل مي شود.

  به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل، اسحاق رسولي در مراسم آغاز بكار مركز تحقيقات انرژي اين واحد دانشگاهي گفت: با توجه به گنجينه عظيم علمي كه در استان وجود دارد اين مركز كانوني خواهد بود براي تمام متخصصان استان و كشور كه در جهت توسعه راهبردي مسايل جامعه از آن استفاده كنند.

  او بيان كرد: در استان اردبيل نيروهاي علمي خيلي قوي اي داريم كه اگر اين نيروها را به حول مسايل استراتژيك كشور ساماندهي كنيم، بركات خيلي زيادي را مشاهده خواهيم كرد.

  وي افزود: توسعه پايدار با مساله انرژي پيوند خورده و اگر امروز تحت فشار قدرت هاي جهاني هستيم بيشتر به دليل وجود انرژي است كه چه به لحاظ انرژي سنتي كه وجود دارد و چه انرژي هاي نو مانند انرژي هسته اي كه كشور ما تلاش مي كند از سرمايه هاي علمي خود در جهت خدمت بيشتر به مردم و جامعه از آن استفاده كند.

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل بيان كرد: در نحوه مديريت و بهره گيري از انرژي به خصوص انرژي هاي نو نياز اساسي احساس مي شود و بايد با حمايت و هم افزايي دستگاه هاي اجرايي و علمي در توسعه دانش و فناوري براي حل مسايل اجتماعي فعاليت هاي خوبي داشته باشيم.

  رسولي گفت: عدم مديريت يكپارچه انرژي از معضلات اساسي كشور است و ورود به فعاليت در خصوص انرژي به احساس مسئوليت بيشتر نيروهاي علمي و اجرايي نياز است.

  در اين مراسم علي راهنمايي به عنوان رئيس مركز تحقيقات انرژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل معرفي شد.

تازه ترین اخبار