•  258
   1397/09/08 دكتر رسولي: عدالت اجتماعي پايدارترین مؤلفه نشاط اجتماعي است
  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل عدالت اجتماعي را به عنوان پايدارترين مؤلفه نشاط اجتماعي معرفي كرد.

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، دكتر اسحاق رسولي در مراسم آغاز بكار استارتاپ ويكند با موضوع اجتماعي در اين واحد دانشگاهي اظهار كرد: بايد كاري كنيم كه مردم از درون احساس سرزندگي داشته باشند و براي اين كار منظومه اي را مي طلبد كه همه مؤلفه هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي دست به دست هم داده و مردم احساس پويايي داشته باشند.

  وي افزود: بايد خلاقيت ها را براي سلامت جامعه بكار گيريم و هر چقدر سرمايه گذاري در اين زمينه بشود بازهم كم است و نشاط اجتماعي فقط خنديدن و خنداندن نيست بلكه يك وضعيت رواني و دروني است كه در عمق وجودمان به آن مي رسيم.

  رسولي گفت: در جامعه ما نشاط اجتماعي ضعيف است و چهره ها خود گواه اين مطلب است و بيماري هاي خاص اين عصر بيشتر ريشه رواني و عصبي دارند.

  وي ادامه داد: هيچ جامعه اي نمي تواند توسعه يافتگي را تجربه كند مگر اينكه سلامت را در اولويت برنامه ها قرار دهد زيرا كه سلامت ركن جامعه است كه شامل سلامت جسمي، رواني، معنوي و اجتماعي است و نشاط اجتماعي با هر 4 حوزه سلامت بسيار تاثيرگذار و حائز اهميت است.

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بيان كرد: امروزه ذهنيت ها بيشتر به سمت صنعتي و اقتصادي است و اينكه در حوزه فرهنگي و اجتماعي بتوانيم خلاقيت ها را بكار گيريم بسيار حائز اهميت است.

  استارتاپ ويكند با موضوع اجتماعي با مشاركت استانداري و برخي دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي و شركت پيك آپ به مدت سه روز در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل برگزار مي شود.

تازه ترین اخبار