حضور استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در راهپیمایی روز قدس
 بهبود افشار
 766
 98/3/10