مراسم گرامیداشت مقام شامخ استاد در واحد اردبیل
 بهبود افشار
 1133
 98/2/11