ویژه برنامه تجلیل از جانبازان با محوریت دانشجوی منتخب جشنواره ملی ایثار در واحد اردبیل
 بهبود افشار
 954
 98/1/24