تجلیل و نکوداشت مؤسس و اولین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 بهبود افشار
 376
 97/12/20