مراسم نکوداشت پزشک حاذق "جواد وهاب زاده"
 
 618
 1397/9/22