رويداد استارت آپ ويكند نشاط اجتماعي در دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل
 علي بهزاد- شروين شعبانزاده
 949
 7-9 آذر97