چهارمين كنفرانس ملي محاسبات نرم در مهندسي برق و كامپيوتر در دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل
 علي بهزاد
 279
 23-24 آبان