كنگره بين المللي روز جهاني ديابت در دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل/ افتتاح مركز ملي جايگزيني شكر با فرآورده هاي طبيعي/ نمايشگاه مواد غذايي و دارويي
 علي بهزاد - مهدي جدي - زهرا شهبازي
 855
 23-25 آبان