ویژه برنامه استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 بهبود افشار
 1297
 22و23مهر98