به همت کانون ادبی سپهری واحد اردبیل برگزار شد: عصر شعر «سوگنامه نای بر نی» با حضور شاعران برجسته استانی و شاعران دانشجو
 بهبود افشار
 1051
 98/7/22