بازدید اعضای مجمع خیرین، هیأت امنا و رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل از طرح های نوآورانه، تحولی و کارآفرینی واحد اردبیل
 بهبود افشار
 2350
 98/7/2
fapjunk.com