بازدید دکتر رسولی به همراه معاونین و مدیران دانشگاه از عملکرد اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه شهر اردبیل / فعالیت اردوهای جهادی در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در محرومیت زدایی است
 بهبود افشار
 1693
 98/6/6
fapjunk.com