جشن اختتامیه ترم تابستانی و رونمایی از لباس آکادمی ورزشی فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 بهبود افشار
 1220
 98/6/5