دانشکده :     گروه آموزشی :    (همه موارد)
مقطع تحصیلیعنوان گروهعنوان رشتهمدیر گروهایمیل
Data pager
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از5, گزینه 1 تا30 از143.
کارشناسی پیوستهبرق-کامپیوتر-مهندسی پزشکی مهندسی برق - قدرتدکترمنصور حسینی فیروز 
کارشناسی پیوستهبرق-کامپیوتر-مهندسی پزشکی مهندسی برق - الکترونیکدکترسیدهادی سیدحاتمی  
کارشناسی ارشد ناپیوستهریاضیریاضی محضدکتر سعید عبادی 
کارشناسی ناپیوستهکامپیوترمهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتردکترعباس میرزایی ثمرین 
کارشناسی پیوستهبرق-کامپیوتر-مهندسی پزشکی مهندسی برقدکتر سیدهادی سید حاتمی  
کارشناسی ارشد ناپیوستهبرق-کامپیوتر-مهندسی پزشکی مهندسی برق-الکترونیکدکتر سید هادی سیدحاتمی  
کارشناسی ارشد ناپیوستهبرق-کامپیوتر-مهندسی پزشکی مهندسی برق - قدرتدکترمنصور حسینی فیروز 
دکتری تخصصیبرق-کامپیوتر-مهندسی پزشکی مهندسی برق - قدرتدکتر منصور حسینی فیروز 
کارشناسی پیوستهمکانیک و الکترونیکمهندسی پزشکی-بیوالکتریکدکتر همایون ابراهیمیان 
کارشناسی ناپیوستهبرق-کامپیوتر-مهندسی پزشکی مهندسی تکنولوژی الکترونیکدکتر سید هادی سیدحاتمی  
کارشناسی ناپیوستهبرق-کامپیوتر-مهندسی پزشکی مهدسی تکنولوژی برق-قدرتدکتر فیروز حسینی  
کارشناسی ارشد ناپیوستهکامپیوترمهندسی کامپیوتر-نرم افزاردکتر عباس میرزایی ثمرینmirzaei_class_87@yahoo.com
کارشناسی پیوستهکامپیوترمهندسی کامپیوتر-سخت افزاردکترعباس میرزایی ثمرینmirzaei_class_87@yahoo.com
کارشناسی پیوستهکامپیوترمهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتردکترعباس میرزایی ثمرینmirzaei_class_87@yahoo.com
کارشناسی ناپیوستهعمران- صنایعمهندسی تکنولوژی عمران-عمراندکترپریسا سرتاجیp.sartaji@iauardabil.ac.ir
کارشناسی ناپیوستهعمران- صنایعمهندسی اجرایی عمراندکترپریسا سرتاجیp.sartaji@iauardabil.ac.ir
کاردانیعمران- صنایعکاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختماندکترپریسا سرتاجیp.sartaji@iauardabil.ac.ir
کارشناسی پیوستهعمران- صنایعمهندسی عمراندکتر پریسا سرتاجیp.sartaji@iauardabil.ac.ir
کارشناسی پیوستهمکانیکمهندسی مکانیکدکترشاپور جعفرقلی نژاد 
کارشناسی پیوستهصنایعمهندسی صنایعدکترسید سعید هاشمین 
کارشناسی پیوستهصنایعمهندسی صنایع-تولید صنعتیدکترسید سعید هاشمین 
کارشناسی ارشد ناپیوستهصنایعمهندسی صنایعدکترسید سعید هاشمین 
کارشناسی ارشد ناپیوستهریاضیریاضی کاربردی-آنالیز عددیدکتر سعید عبادی 
دکتری تخصصیفیزیک و علوم تجربیفیزیکدکتربشیر ندائی 
کارشناسی پیوستهشیمیشیمی-شیمی داروییدکتردکتر غلامرضا ابراهیم زاده  
کارشناسی پیوستهشیمیشیمی-شیمی کاربردیدکترغلامرضا ابراهیم زاده رجائی 
کارشناسی ناپیوستهشیمیمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییدکترغلامرضا ابراهیم زاده  
کارشناسی پیوستهشیمیشیمی-گرایش فناوری اطلاعاتدکترغلامرضا ابراهیم زاده 
کارشناسی ارشد ناپیوستهشیمیشیمی- شیمی آلیدکترغلامرضا ابراهیم زاده رجایی 
کارشناسی ارشد ناپیوستهشیمیشیمی- شیمی کاربردیدکترغلامرضا ابراهیم زاده رجائی